Thursday, December 11, 2008

Не вярвам аз, мълчи и стадионът!

Съдът забрани на МВР безконтролното следене в интернет

Върховният административен съд отмени безконтролния и всеобщ достъп на МВР до кореспонденцията в интернет. Магистратите премахнаха текста от наредба на вътрешния министър и шефа на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, който от януари даде това право на оперативните служби.

Отменените разпоредби задължават всички предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да осигурят на МВР пасивен технически достъп чрез компютърен терминал до съхраняваните от тях данни. Според съда тази формулировка е много обща и не дава гаранции, че няма да се накърни неприкосновеността на личния живот на гражданите. "Не е установен способ за съблюдаване на конституционния принцип по отношение правото на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на отделната личност, както и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име", пише в решението на съда.

Висшите магистрати заявяват още, че наредбата противоречи на Европейската конвенция за правата на човека. Тя гарантира, че всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, жилище и тайна на кореспонденцията, а намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима. Изключение се допуска само "в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите".

Наредбата беше атакувана от фондация "Програма достъп до информация".


No comment, just hopes... :)

0 comments: