Monday, April 14, 2008

Харта за екипиране на спортни маршрути за катерене в България

Тази харта определя принципите които следва да бъдат спазвани при екипиране на спортни маршрути по катерачните обекти в България.

Хартата има за цел постигане на достатъчна сигурност и спазване на общоприети екологични и етични норми в катерачната общност. Повод за приемането на този документ са станалите инциденти и смъртни случаи в последната една година по спортни катерачни обекти в България.

Хартата не е подробно ръководство или инструкция за екипиране. Тя не определя самата технология на монтаж на осигурителните точки и избор на места и линии за спортни маршрути. За целта се използват предписанията на производителите на материали за екипиране и други специализирани ръководства и опит.

Хартата е приета на разширено събрание на комисията “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” към БФКА, с участието и поканата към всички хора, които са екипирали спортни маршрути в последните години в България.

Хартата се публикува на достатъчно видни места в катерачното медийно пространство, така че да не е възможно проявяващите желание за екипиране да не се запознаят с нея.

ПРИНЦИПИ НА ЕКИПИРАНЕ

1. Екипирането на спортни маршрути е съзидателна и отговорна дейност, която се извършва с респект към природните дадености и минимално въздействие върху тях. В случай, че обекта е защитен по смисъла на Закона за защитените територии, то не се предприемат действия до произнасянето на компетентния контролен орган- РИОСВ, МОСВ, ДНП, ДПП.

2. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде почистена от лабилни камъни и блокове зоната в която се намира линията на маршрута.

3. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде почистена линията на маршрута от лабилни камъни, пръст, прах и други затрудняващи катеренето фактори.

4. Не се почиства ако в сектора има множество от хора (катерачи), или това застрашава преминаващи хора или автомобили. В тези случаи се организира по подходящ начин охрана на застрашения район.

5. По време на почистването и екипирането се вземат мерки за избягване прякото безпокойство, убиване или разрушаване на гнезда, особено през периодите на размножаване, отглеждане, презимуване и миграция на защитени видове скалолюбиви животни.

6. По време на почистването и екипирането не се копаят хватки или стъпки и не се поставят изкуствени такива.

7. В случай че е възможно, преди екипирането планираният маршрут се прокатерва с горна осигуровка от няколко човека и се определят местата на точките за осигуряване и край на тура.

8. Екипирането на спортни маршрути се извършва само с дълготрайни неръждаеми материали, които са общоприети, отговарят на съответните стандарти и се поставят съобразно посочената от производителя технология.

9. Завършеният маршрут се изкатерва веднага или скоро след изтичане на технологичното време, ако такова е необходимо, за установяване нормалната здравина на точките за осигуряване. Това се прави с цел проверка за допуснати грешки в технологията на монтаж или в местата на поставянето им. Отстраняват се грешките, ако такива са допуснати.

10. В кратък срок се публикува информация за извършеното екипиране в сайта на БФКА или друг общодостъпен специализиран Интернет сайт или медия, като се подава следната информация: място, имена на авторите, име на маршрут, брой на необходимите примки за изкачване, дължина, особености за слизането или рапела, скица или снимка с очертание (или точно описание на местоположението), ориентировъчна категория на трудност, други особености ако е необходимо.

11. Препоръчва се поддържането на спортните катерачни обекти да се извършва периодично в зависимост от спецификата на района. Това се прави от клубовете (групите) катерещи най-често в района или от екипиращите.

ПРИНЦИПИ КАСАЕЩИ КАТЕРЕЩИТЕ

1. Нито тази харта, нито някой друг може да гарантира, че по съществуващи спортни маршрути няма лабилни камъни, хватки или недостатъчно надеждни осигурителни точки.

2. БФКА препоръчва носенето на каска.

3. Практикуването на спортно катерене на естествени скали и структури е опасна дейност, при която може да се получат сериозни травми, контузии или дори смърт. Катерачите трябва да са запознати с това и практикуват тази дейност на собствена отговорност и по начин който носи минимален риск за себе си и околните.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ

1. Под „спортен маршрут” се разбира маршрут за катерене, на който се поставят точки за осигуряване от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под. в размер достатъчен или видимо предполагащ използването за преминаване само на въже и примки за междинно осигуряване и паданията са относително безопасни.

2. Под „екипиран маршрут” се разбира маршрут, на който са поставени осигурителни точки от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под., почистен от лабилни камъни и блокове в непосредствена близост до, по и над линията на маршрута, като и на пръст и прах в близост до използваните хватки и стъпки по линията на маршрута.

3. Под „екипира”, „екипиране” се разбира акта на поставяне на точки за осигуряване от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под. и почистването на маршрута.

4. „Поддържане” на спортни маршрути и сектори означава периодична проверка и действия по отстраняване (или подмяна) на установени нередности (лабилни камъни, блокове, ненадеждни осигурителни точки).

5. Под „поддържан спортен катерачен обект” се разбира такъв, който системно се проверява и поддържа от даден клуб или организация, ангажирали се с това.

6. Настоящи спортни катерачни обекти в България са (неизчерпателен списък):
Лакатник - Вражите дупки, Алпийска поляна, Петреница
Оплетня
Витоша - Комините
Беледие хан
Боженица – Под поляната, Крепостта
Враца – Малката дупка, Голямата дупка, Прохода Вратцата
Карлуково - Проходна
Велико Търново – Света Троица, Устето
Дряново
Ловеч
Крушуна
Габрово – Устието
Русе – Кулата, Басарбово, Табачка
Варна – Чудните скали, Провадия
Шумен – Дивдядово
Пловдив - Тепетата
Плевен – Кайлъка
Рила – учебните скали до ЦПШ и хижа Мальовица, Боровец – водохващането

БФКА - Българска федерация по катерене и алпинизъм
РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
ДНП - Дирекция на национален парк
ДПП - Дирекция на природен парк

Този документ е приет на заседание на комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” към БФКА на 10 април 2007 г. в София.


източник: ClimbingGuideBg.com

0 comments: